Правила и Условия

Правила и Условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от kazinoigri24 информационни услуги и ресурси посредством уебсайта kazinoigri24.com, („Общите условия”) и урежда отношенията между „всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта информационни услуги и ресурси.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

„Уебсайта ” е уебсайтът kazinoigri24.com, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси. „Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на сайта посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на Уебсайта и/или съдържание в потребителския си профил, с оглед те да бъдат достъпни чрез съответния Уебсайт за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ. „Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. kazinoigri24.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

– а). Достъп до информация, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и други., публикувани в Уебсайтa;

– б). Достъп до коментарите на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайтa, включително относно конкретни публикувани материали;

2.2. kazinoigri24 предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTPS) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайтa ресурси, като:

– а). Текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от kazinoigri24.com

– б). Текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в Уебсайтa от ПОТРЕБИТЕЛИ;

– в). Коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайтa, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали.

2.3. kazinoigri24 има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без необходимост от предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.4. kazinoigri24 не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. kazinoigri24.com няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия са налични на https://kazinoigri24.com/usloviq-i-pravila/ под Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия.

3.2. С всяко ползване на информационните Услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

I.V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът има действие:

– а) за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите, достъпни на Уебсайтa;

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. Доколкото предоставяните от kazinoigri24 Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от страна на kazinoigri24.

5.2. kazinoigri24 довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта. kazinoigri24.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ срок от 7 дни, считано от деня на публикуването на променените Общи условия, за да се запознае с промените в тях.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от kazinoigri24 услуги клиентско оборудване и достъп до Интернет.

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, с оглед ползването му за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от kazinoigri24 за всеки отделен вид Услуга.

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайтa съдържание за каквито и да било търговски цели.

6.4. Потребителите се задължават при използване на Уебсайта да не разпространяват и правят достояние на трети лица информация, която е:

– А. Незаконна, съдържаща насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие и заплахи.

– Б. Обиждащи на база религия, пол, сексуална ориентация.

– В. Дискриминационни и пропагандни текстове, основани на пол, раса, възраст религия, както и текстове поддтикващи към расистка или друга недемократична идеология, включително и подтикващи към извършване на терористична дейност.

– Г. Порнографско и сексуално съдържание.

– Д. Представляващи служебна или търговска тайна.

6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните Услуги:

– а). Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– б). Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА kazinoigri24.com

7.1. kazinoigri24 се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

7.2. kazinoigri24 няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право, притежавано от kazinoigri24.

8.2. Правото на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до материалите и ресурсите на Уебсайта не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е kazinoigri24 или друг ПОТРЕБИТЕЛ на Уебсайта.

8.3. Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание от Уебсайта, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие от страна на kazinoigri24.com

IX. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Страните приемат, че kazinoigri24.com не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

9.2. kazinoigri24.com не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Уебсайта, както и проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.3. kazinoigri24.com не носи отговорност за верността и законосъобразността на Потребителското съдържание и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, kazinoigri24.com не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на Потребителско съдържание.

КОНТАКТИ:

За изясняване на нашите Правила и Условия, моля, пишете ни на адрес [email protected].